Obowiązek informacyjny


 

 1. Administratorem danych osobowych Klienta, uzyskiwanych przy korzystaniu ze strony jest Trio Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., z siedzibą przy ul. Wołoskiej 9, 02-583 Warszawa. Trio Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., również Administratorem danych osobowych tych Klientów, których dane nie zostały powierzone Trio Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. przez pracodawców, zleceniodawców Uczestników lub inny podmiot powierzający dane. Z uwagi na charakter usług świadczonych przez Administratora danych osobowych, do ich świadczenia niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych Klienta nabywającego Usługi.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016 /679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO), jak również art. 23 ust. 1 pkt. 1) oraz art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 3. W przypadku udzielenia przez Klienta dobrowolnej zgody, dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia działań marketingowych za pomocą telemarketingu, kampanii e-mailingowych oraz otrzymywania informacji handlowych. Dane osobowe będą przetwarzane również w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz realizacji zamówień złożonych przez Klienta.
 4. Odbiorcami danych osobowych Klienta będą: spółki należące do grupy kapitałowej Trio Management INC. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-583) przy ul. Wołoskiej 9 pracownicy i współpracownicy Spółki, dostawcy usług księgowych, prawnych i analitycznych, dostawcy narzędzi wspierających obsługę klienta (np. CRM).
 5. W trakcie kontaktu Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowych.
 6. Podane dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym również w formie profilowania.
 7. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe Klientów przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a po tym terminie – dla celów rozliczeń i dochodzenia roszczeń związanych z umową sprzedaży Usług. Dane osobowe Klientów przetwarzane w celu marketingowym będą przetwarzane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych. Po zakończeniu przetwarzania w pierwotnym celu dane nie będą przetwarzane w innych celach.
 9. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez Spółkę w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo tych danych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.
 10. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia umowy. Klienci przyjmują do wiadomości, iż brak podania danych uniemożliwia dokonania Rejestracji i świadczenia usług.
 11. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, sprostowania i poprawiania danych nieprawidłowych lub niekompletnych, ograniczania przetwarzania danych, przeniesienia danych do innego administratora, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jak również Trio Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. jako administratorowi danych żądania usunięcia swoich danych, jeżeli zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa, stały się zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub w innych wypadkach wskazanych w przepisach prawa. Klient ma także prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych lub w celu udostępnienia danych innemu administratorowi oraz usunięcia danych przetwarzanych w tych celach. Żądanie takie Klient zgłasza w formie e-mailowej na adres Spółki: trio@trioadvisory.pl
 12. Klient ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie, przy czym nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego zgodnie z Regulaminem, na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Klienci przyjmują do wiadomości, iż cofnięcie zgody uniemożliwia przetwarzanie danych, a w konsekwencji świadczenie usług.
 13. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż . Trio Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. w ramach działania Strony pozyskuje dane Klientów takie jak adresy IP, loginy, adres e-mail oraz inne (w tym m.in. korzystając z Plików cookies), w celu usprawnienia Serwisu. O fakcie używania plików, o których mowa w niniejszym ustępie, Trio Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. informuje na stronie www.trioadvisory.pl. Klienci mogą w każdym czasie dezaktywować ww. pliki. Wyłączenie możliwości pozyskiwania tych danych (np. poprzez dezaktywację Plików cookies) może powodować niemożliwość korzystania z funkcji Strony oraz dostępnych w nich usług.
 14. Trio Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. może udostępniać dane osobowe Klientów podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości – na żądanie tych organów.
 15. Trio Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. gromadzi i przetwarza informacje, które Klienci dostarczają Spółce w trakcie rejestracji, zapisu do newslettera, zgłaszania usług na żądanie, kontaktów z obsługą klienta. Informacje te mogą obejmować: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, sposób płatności, zamówione Usługi, specyfikację wysyłkową, dane o lokalizacji Klienta, identyfikator internetowy.
 16. Trio Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. nie pozyskuje i nie gromadzi danych dotyczących kart kredytowych lub innych środków płatności. Wszelkie płatności dokonywane są za pośrednictwem serwisów lub stron osób trzecich. Klient powinien zapoznać się z regulaminem i/lub polityką prywatności tych osób przed skorzystaniem z ich usług.
 17. Trio Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym podmiotom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Klientów. Zestawienia takie dotyczą oglądalności Stron Internetowych i nie zawierają danych osobowych Klientów.